Ngày hết hạn

Đối với CFD nhất định, ngày hết hạn có thể được áp dụng. Khi hợp đồng CFD trên một công cụ cụ thể hết hạn, tất cả vị thế đã mở trên công cụ đó sẽ được đóng tự động. Giá của giao dịch hết hạn sẽ dựa trên giá thị trường sẵn có hiện tại, vào thời điểm giao dịch được thực hiện.

Ngày hết hạn gần nhất của CFD có liên quan được liệt kê dưới đây:

Ngày hết hạn

Công cụ Ngày hết hạn
Spain35 11/01/2019
Amsterdam25 11/01/2019
VIXX 11/01/2019
CAC40 11/01/2019
BRTUSD 18/01/2019
China50 18/01/2019
NGAS 18/01/2019
XPTUSD 25/01/2019

2019 © All Rights Reserved BelFx Ltd