Ngày hết hạn

Đối với CFD nhất định, ngày hết hạn có thể được áp dụng. Khi hợp đồng CFD trên một công cụ cụ thể hết hạn, tất cả vị thế đã mở trên công cụ đó sẽ được đóng tự động. Giá của giao dịch hết hạn sẽ dựa trên giá thị trường sẵn có hiện tại, vào thời điểm giao dịch được thực hiện.

Ngày hết hạn gần nhất của CFD có liên quan được liệt kê dưới đây:

Ngày hết hạn

Công cụ Ngày hết hạn
COTTON 07/02/2020
COCOA 07/02/2020
COFFEE 07/02/2020
VIXX 14/02/2020
SUGAR 14/02/2020
COPPER 21/02/2020
WHEAT 21/02/2020
CORN 21/02/2020

2019 © All Rights Reserved BelFx Ltd